تایید کارت بانکی


لطفا قبل از خرید کارت بانکی خود را ثبت کنید ،کارت بانکی باید به تایید مدیریت سایت برسد، خرید فقط از کارت خود صاحب حساب امکان پذیر است, ثبت شماره کارت باید بدون فاصله بین اعداد و بدون خط تیره باشد